Kierunki studiów związane z kulturą fizyczną i zdrowiem

Studia I stopnia (tzw. licencjackie):  
fit.pl
2010-03-15 00:00
Udostępnij
Kierunki studiów związane z kulturą fizyczną i zdrowiem
- Wychowanie fizyczne

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach, przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują uprawnienia wynikające z obranej specjalności / specjalizacji .

- Turystyka i rekreacja

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata w zakresie turystyki i rekreacji, uprawnienia wynikające z obranej specjalności/specjalizacji. Przygotowanie do organizowania atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, domach wczasowych, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i centralnego a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji.

- Sport

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu a także dyplom trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalizacji. Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi. Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i państwowe odpowiedzialne za sport.

- Fizjoterapia

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

- Zdrowie publiczne
- Kosmetologia
- studia międzykierunkowe: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja
- zarządzanie (do wyboru specjalności: zarządzanie sportem, zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie w fizjoterapii i sporcie inwalidów)

www.fit.pl