KONKURS. Wygraj książkę "Trening Core. Płaski brzuch. Idealna sylwetka. Regulamin konkursu.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest książka Allison Westfahl "Trening Core. Płaski Brzuch. Idealna sylwetka, dla 3 osób. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu
2024-04-26 14:10
Udostępnij
KONKURS. Wygraj książkę

 

Regulamin konkursu motywacyjnego „Zrób formę do lata”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest portal Fit.pl - Fit.pl Sp. Zoo, ul. Okulickiego 39, 26-600 Radom, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeprowadzany jest na facebooku fit.pl w okresie od 25 kwietnia 2024 do 4 maja 2024 r., a jego celem jest zmotywowanie czytelników do prowadzenia aktywnego trybu życia.
3. Informacja o Konkursie zostanie przekazana na facebooku fit.pl oraz portalu www.fit.pl, gdzie znajduje się regulamin konkursowy.
§ 2

Cele konkursu

1. Celem Konkursu jest:
a) zmotywowanie czytelników do aktywności fizycznej,
b) poznanie motywacji czytelników do aktywności fizycznej,

§ 3

Przebieg konkursu

1. Dla uczestników konkursu, Organizator konkursu przygotował zadanie, w którym w komentarzu do wpisu na facebooku ma udzielić informacji: " Co motywuje Cię do aktywnego życia?. Dlaczego warto"?
2. Konkurs mogą wygrać 3 osoby, które udzielą najciekawszej i najbardziej motywacyjnej odpowiedzi


§ 4
Komisja Konkursowa


1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, jest powoływana przez Organizatora na czas trwania Konkursu. W skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków.
2. Komisja Konkursowa zostaje powołana w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny odpowiedzi na pytania konkursowe.
3. Komisja Konkursowa przy ocenie odpowiedzi na pytania konkursowe będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a. prawidłowość udzielonych odpowiedzi,
b wartość wypowiedzi
4. Komisja Konkursowa nagrodzi tylko tych uczestników, których odpowiedz jest ich zdaniem motywująca i zasługuje na wyróżnienie
5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 5
Warunki uczestnictwa w Konkursie


1. Uczestnik Konkursu powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) w celach związanych z Konkursem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
2. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska w mediach masowego przekazu, w tym mediach społecznościowych, w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
3. W imieniu nieletniego Uczestnika Konkursu zgody wymienione w pkt 1 i 2 wyraża rodzic/opiekun prawny.


§ 6
Nagrody


1. Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców i ewentualnie innych uczestników Konkursu, według swego uznania i możliwości finansowych.
2. Fundatorami nagród może być Organizator oraz instytucje, organizacje lub firmy, zajmujące się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego i wychowania komunikacyjnego.
3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
4. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej.


§ 7
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wręczenia nagród.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuję jego postanowienia. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w mediach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.