Dieta Keto pod lupą - premiera 5.11.2018

Czy dieta niskowęglowodanowa jest dla ciebie jedynie skutecznym sposobem na pozbycie się zbędnych kilogramów? A gdybyś się dowiedział, że specjalnie opracowana dieta minimalizująca spożycie węglowodanów na rzecz dodatkowych tłuszczów, sprzyja nie tylko walce z nadwagą, ale także okazuje się wyjątkowo pomocnym narzędziem w leczeniu różnorodnych problemów zdrowotnych?
2018-10-23 00:00
Udostępnij
Dieta Keto pod lupą - premiera 5.11.2018

 

KONKURS! Weź udział w konkursie i wygraj jedną z trzech książek "Dieta Keto pod lupą". Co zrobić, żeby wygrać? Napisz co oznacza dla ciebie sformułowanie "zdrowa dieta w zgodzie z moim organizmem"

Odpowiedzi przysyłajcie na adres: konkurs@fit.pl, z dopiskiem Dieta keto.

Konkurs trwa do 13.11.2018

 ---

W książce "Dieta ketogeniczna bez tajemnic":
➔ znajdziesz wiele przydatnych informacji, które pozwolą ci zrozumieć, na czym polega istota  takiego modelu odżywiania, i dlaczego to właśnie on jest brakującym ogniwem w dążeniu do  zapewnienia sobie optymalnego stanu zdrowia.
➔Książka ta stwarza ci niepowtarzalną okazję, by dowiedzieć się, co myśli na ten temat każdy  z  dwudziestu  dwóch  wybitnych  autorytetów  w  dziedzinie  dietetyki  i  ochrony  zdrowia,  z bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania takiego modelu dietetycznego.
➔ Moore i Westman  dokładnie  wyjaśniają,  dlaczego  ketoza  jest  normalnym  stanem  metabolicznym , a także w jaki sposób wykorzystują ją w celach terapeutycznych specjaliści  z branży medycznej.
➔ Autorzy  Diety ketogenicznej bez tajemnic podpowiadają ci, jak krok po kroku możesz pomóc  swojemu organizmowi uruchomić wystarczającą produkcję ciał ketonowych, co warunkuje  wejście w korzystny dla zdrowia stan ketozy.

O Autorze:
Jimmy Moore - zrobił błyskawiczną karierę w dziedzinie dietetyki i ochrony zdrowia, po tym jak w roku 2004  
odniósł wprost niewiarygodny sukces, pozbywając się ponad 80 zbędnych kilogramów, w wyniku czego mógł
zrezygnować z przyjmowania leków na wysoki cholesterol, nadciśnienie i problemy z oddychaniem.  Jest
współautorem książki Cholesterol Clarity: What the HDL  Is Wrong with My Numbers? (Cholesterol bez tajemnic:  Co w tym złego, że mam wysoki HDL?), tryskającym energią i entuzjazmem twórcą niezwykle popularnego bloga
Livin` La Vida Low - Carb  oraz gospodarzem wysoko ocenianego podcastu z gatunku Zdrowie na iTunes
The Livin`La Vida Low - Carb Show.

Jimmy Moore, który przeprowadził wywiady z ponad 900 czołowymi ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia z całego świata, z niezwykłym oddaniem pomaga ludziom zdobyć wiarygodne i rzetelne informacje, które ułatwią im podjęcie słusznych decyzji umożliwiających poprawę zdrowia. Jimmy  mieszka wraz z żoną, Christine, w Spartanburgu, w stanie Karolina Południowa, gdzie często możesz zobaczyć  jak grają w disc golfa przed swoim domem. Dowiedz się więcej o Jimmym i jego pracy na stronie
www.livinladidalowcarb.com

---

REGULAMIN KONKURSU ”Dieta Keto pod lupą”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Dieta keto pod lupą" zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest wydawnictwo Galaktyka

zwany dalej „Fundatorem”.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia  6 listopada 2018 do dnia 13 listopada 2018 roku, do godz. 24:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 6 listopada 2018 do dnia 13 listopada 2018, do godz. 24:00 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa polega na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Dieta keto” na adres e-mail: konkurs@fit.pl
3. Zadanie konkursowe uczestników: Napisz co oznacza dla ciebie sformułowanie: "zdrowa dieta w zgodzie ze swoim organizmem". 
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. 
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „dieta keto" w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 14 listopada 2018 specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając trzech zwycięzców.

4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są trzy książki pt. "Dieta Keto pod lupą" Jimmiego Moore`a.

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 14 listopada 2018 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 06.11.2018 do dnia 13.11.2018, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
6. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
7. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
9. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
10. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu. W treści maila Zwycięzca powinien podać model wybranego przez siebie obuwia oraz rozmiar.
11. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji dot. wygranej oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 10, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
12. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.