Ekologiczna linia soków i syropów Oleofarm - KONKURS

Wraz z początkiem grudnia firma Oleofarm wprowadziła na rynek nową gamę produktów - ekologiczne soki i syropy, wytwarzane wyłącznie z owoców pochodzących z ekologicznych upraw. Ekoprodukty dostępne są w trzech smakach: malinowym, aroniowym i żurawinowym. Zapraszamy do udziału w konkursie, w ktorym do wygrania są trzy zestawy ekologicznych soków od Oleofarm
2019-03-19 00:00
Udostępnij
Ekologiczna linia soków i syropów Oleofarm - KONKURS

Wiosna, wiosna, ach to Ty! Napisz jak wiosna budzi Cię do życia i wygraj zestaw ekologicznych soków i syropów od Oleofarm! Do wygrania mamy aż trzy zestawy! Każdy zestaw zawiera po dwa eko soki i dwa eko syorpy!

Odpowiedzi przysyłajcie na adres: konkurs@fit.pl, z dopiskiem Oleofarm!

 KONKURS ZAKOŃCZONY

Nagrody wędrują do:

Agnieszka_pietra1992@

daria_skucina@

krol_justyna@

Gratulujemy :)

---

Wprowadzając na rynek produkty ekologiczne, Oleofarm po raz kolejny udowadnia, że jest nowoczesną, reagującą na trendy rynkowe firmą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. W swojej ofercie posiada już nie tylko produkty naturalnego pochodzenia, ale także te, wytworzone z myślą o ochronie środowiska.

Ekologiczne soki otrzymywane są poprzez bezpośrednie wyciskanie owoców zgodnie z restrykcyjnymi zasadami obowiązującymi w produkcji ekologicznej i stanowią 100 proc. naturalnego soku z owoców. Syropy zaś wytwarzane są wyłącznie z dwóch składników pozyskiwanych z roślin pochodzących z ekologicznych upraw - 55 proc. soku z owoców oraz ekologicznego cukru trzcinowego.

Wszystkie soki i syropy Oleofarm z ekologicznej serii posiadają znak Euroliść, co potwierdza, że spełniają restrykcyjne wymagania rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa ekologicznego. Euroliść jest też gwarancją pochodzenia i wysokiej jakości napojów.

soki2_1

Ekologiczne soki i syropy stanowią doskonałe uzupełnienie codziennej diety osób w każdym wieku. Ich spożywanie zalecane jest przez cały rok, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie przesilenia wiosennego.

Soki dostępne są w pojemności 490 ml, a syropy 250 ml. Można je nabyć w wybranych sklepach zielarskich i sieciach handlowych oraz w sklepie online Oleofarm.

---

Regulamin Konkursu Eko soki i syorpy Oleofarm

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Eko soki i syropy Oleofarm" zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Oleofarm

zwany dalej „Fundatorem”.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia  19 marca 2019 do dnia 26 marca 2019 roku, do godz. 24:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 19 marca 2019 do dnia 26 marca 2019, do godz. 24:00 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa polega na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Oleofarm” na adres e-mail: konkurs@fit.pl
3. Zadanie konkursowe uczestników: Wiosna, wiosna - ach to Ty! Pokaż nam jak wiosna budzi Cię do życia.   Do wygrania 3 zestawy eko soków i eco syropów od marki Oleofarm. Każdy zestaw zawiera dwa eko soki i dwa eko syropy.
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. 
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „Oleofarm" w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 27 marca 2019 specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając trzech zwycięzców.

4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy eko soków i syropów Oleofarm.

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 27 marca 2019 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 19.03.2019 do dnia 26.03.2019, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
6. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
7. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
9. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
10. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu. W treści maila Zwycięzca powinien podać model wybranego przez siebie obuwia oraz rozmiar.
11. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji dot. wygranej oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 10, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
12. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.