Inspirująca siła kobiet w nowej kampanii marki Reebok! KONKURS!

W najnowszej odsłonie kampanii Be More Human marka Reebok po raz kolejny motywuje do stawania się lepszą wersją samego siebie. Tym razem, w swoim przekazie, wykorzystuje historie wyjątkowych kobiet, które każdego dnia zmieniają świat na lepsze. Wśród nich znalazły się Gal Gadot, Gigi Hadid, Ariana Grande, Nathalie Emmanuel, Danai Gurira czy Katrin Davidsdottir.
2018-10-15 00:00
Udostępnij
Inspirująca siła kobiet w nowej kampanii marki Reebok! KONKURS!

 

KONKURS! Weź udział w konkursie i wygraj jeden z trzech zestawów od marki Reebok (Stanik Hero Bra Racer oraz legginsy Workout Ready). Co zrobić, żeby wygrać? Pokaż swoją wewnętrzną siłę, która inspiruje innych (możesz przysłać wypowiedź pisaną, filmik lub kolaż zdjęć)

Odpowiedzi przysyłajcie na adres: konkurs@fit.pl, z dopiskiem Reebok.

Konkurs trwa do 21.10.2018

KONKURS ZAKOŃCZONY

Gratulujemy :)

 ---

Kampania nawiązuje do długiej historii marki, która już w latach 80. działała na rzecz stworzenia kobiecego ruchu fitness. Dziś Reebok celebruje wewnętrzną siłę kobiet oraz potęgę ich inspirującego głosu. Rozwijając ideę Be More Human chce nieustannie motywować do stawania się najlepszą wersją siebie w wymiarach fizycznym, mentalnym i społecznym.

Do udziału w kampanii marka zaprosiła bohaterki, które podziwia za pasję, determinację i odwagę. Reprezentują różne środowiska, jednak każda z nich codziennie stara się swoimi działaniami nieść pozytywną zmianę dla siebie i innych.

Obok ambasadorek marki Reebok - znanych aktorek Gal Gadot i Nathalie Emmanuel, artystki Ariany Grande i modelki Gigi Hadid, w kampanii wystąpiły zaangażowana społecznie, amerykańska aktorka, Danai Gurira oraz pochodząca z Islandii zawodniczka CrossFit, Katrin Davidsdottir. To przedstawicielki świata muzyki, filmu, mody i sportu, które poprzez swoje platformy komunikacji inspirują miliony osób.

reebok2_1

Do grona ambasadorek Reebok dołączyły wyjątkowe osobowości, które swoimi działaniami już dziś zmieniają świat. Są to założycielki czołowych organizacji kobiecych: Reese Scott, Women’s World of Boxing; Shannon Kim Wagner, Women’s Strength Coalition; Jenny Gaither, Movemeant Foundation oraz Yelda Ali, Camel Assembly.

W ramach akcji marki Reebok powstały ekspresyjne grafiki z inspirującymi ambasadorkami. Obok każdej z nich wyróżnione zostało ich unikalne hasło - przekaz, którym pragną dzielić się ze światem.
Gal Gadot - Bądź inspiracją, która zmienia świat.
Gigi Hadid - Bądź otwarta na zmiany. Bierz z nich to, co najlepsze.
Ariana Grande - Twoja energia może napędzić cały świat.
Nathalie Emmanuel - Nigdy nie wstydź się swojej siły.
Danai Gurira - Bądźmy silne. To na naszych barkach spoczywa ciężar zmian.
Katrin Davidsdottir - Obudź w sobie moc, która zmieni świat.
Jenny Gaither - Walcz z każdym swoim lękiem. Nie masz nic do stracenia. Wygrać możesz wszystko.
Shannon Kim Wagner - Uwolnij swoją siłę. Ona zmieni świat.
Telda Ali - Zmieniając siebie zmieniamy przyszłość.
Reese Scott - Razem wykreujemy lepszą przyszłość.

Reebok chce mieć realny udział w budowaniu potencjału kobiet, dlatego w ramach kampanii aktywnie wspiera organizacje Movemeant Foundation i Women’s Strength Coalition.

 

---

REGULAMIN KONKURSU ”Pokaż swoją inspirującą siłę z Reebok”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Pokaż swoją inspirującą siłę z Rebook" zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Reebok

zwany dalej „Fundatorem”.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia  15 października 2018 do dnia 21 października 2018 roku, do godz. 24:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 15 października 2018 do dnia 21 października 2018, do godz. 24:00 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa polega na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Reebok” na adres e-mail: konkurs@fit.pl
3. Zadanie konkursowe uczestników: Pokaż swoją wenetrzną siłę, która inspiruje innych do zmian.   Do wygrania trzy zestawy ubrań z kolekcji Reebok. Każdy zestaw zawiera: stanik sportowy Hero Bra Racer oraz legginsy Workout Ready.
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. 
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „Reebok" w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 22 października 2018 specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając trzech zwycięzców.

4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są zestawy ubrań z kolekcji Reebok. Każdy zestaw zawiera stanik Hero Bra Racer oraz legginsy Workout Ready.

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 21 października 2018 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 15.10.2018 do dnia 21.10.2018, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
6. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
7. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
9. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
10. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu. W treści maila Zwycięzca powinien podać model wybranego przez siebie obuwia oraz rozmiar.
11. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji dot. wygranej oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 10, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
12. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.