Od 16 grudnia grudnia 2009 roku obowiązuje now alista leków refundowanych
fit.pl
2010-03-11 00:00
Udostępnij
Leki refundowane
Rozporządzenia refundacyjne to:

1. Rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.Ustala się wykaz chorób dla świadczeniobiorców chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:
1) akromegalię
2) astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
3) chorobę Alzheimera
4) chorobę i zespół Parkinsona,
5) chorobę Leśniowskiego-Crohna
6) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
7) ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50 % oraz ujemną próbą rozkurczową
8) cukrzyc
9) epidermolysis bullosa
10) fenyloketonurię
11) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy
12) hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
13) jaskrę
14) miastenię
15) miażdżycę objawową naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom
16) moczówkę prostą przysadkową
17) mukowiscydozę
18) neuralgię popółpaścową przewlekłą
19) niedoczynność tarczycy
20) nowotwory złośliwe, w tym również:
a) neutropenię w chorobach nowotworowych
b) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
c) raka piersi i raka trzonu macicy
d) raka piersi w II rzucie hormonoterapii
e) raka prostaty
21) osteoporozę
22) padaczkę
23) padaczkę oporną na leczenie
24) pierwotną dyskinezę rzęsek
25) przerost gruczołu krokowego
26) przewlekłe owrzodzenia
27) schizofrenię
28) schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego
29) stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
30) stan po resekcji trzustki
31) stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania
32) stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania
33) stwardnienie rozsiane
34) stwardnienie zanikowe boczne
35) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA II- NYHA IV
36) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
37) wrzodziejące zapalenie jelita grubego
38) zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110. dnia po przeszczepie
39) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe
40) zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia
41) żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego – prewencja pierwotna
- dla których leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

§ 2.Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:
1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia
2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia
3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia
4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2009 r.

www.fit.pl