WODY MINERALNE to wody podziemne zawierające sole mineralne i gazy
fit.pl
2011-05-10 00:00
Udostępnij
Wody mineralne
WODY MINERALNE to wody podziemne zawierające sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1 g/l. Rozróżnia się: solanki zwykłe, zawierające gł. sól kam. NaCl; solanki gorzkie (tzw. woda gorzka, przeczyszczająca) - siarczany: magnezu MgSO4 i sodu Na2SO4; szczawy - wodorowęglany (kwaśne węglany): wapnia Ca(HCO3)2 i sodu NaHCO3, oraz dwutlenek węgla CO2; szczawy żelaziste - zawierające ponadto związki żelaza; wody siarkowe - siarkowodór H2S, siarczki: sodu Na2S i wapnia CaS oraz siarczany: głównie wapnia CaSO4 i magnezu MgSO4; wody radoczynne - małe ilości pierwiastków promieniotwórczych.

Część z tych wód mineralnych stanowią wody lecznicze, do których zalicza się także wody, tzw. słabo zmineralizowane, zawierające mniej niż 1 g/l soli miner. i gazów leczn.; wyróżnia je obecność składników o szczególnej aktywności farmakodynamicznej (np. żelaza, manganu, fluoru, bromu, jodu, siarki, radu, radonu, dwutlenku węgla); w nazwie wód leczn. uwzględnia się najpierw aniony, potem kationy w kolejności malejących stężeń, np. woda chlorkowo-sodowa, woda siarczanowo-magnezowa; woda leczn. słabo zmineralizowana, zawierająca co najmniej 10 mg/dm3 żelaza (w postaci jonów Fe2+), nazywa się żelazistą, co najmniej 1,0 mg/dm3 manganu (Mn 2+) - manganową, fluoru (F-) - fluorkową, jodu (I-) - jodkową, siarki (S2-) - siarczkową, co najmniej 2 nCi/dm3 radonu lub radu - wodą radoczynną, 250-999 mg/dm3 wolnego dwutlenku węgla - wodą kwasowęglową, a ponad 1000 mg/dm3 wolnego dwutlenku węgla - szczawą.
Do wód leczniczych zalicza się także wody termalne (cieplice) o temp. powyżej 20°C u źródła. Wody mineralnej i wody leczn. stosuje się w balneoterapii do kąpieli leczn., przepłukiwań, okładów, kuracji pitnych, inhalacji itp.; do celów spożywczych używane są wody mineralne stołowe. W Polsce występują różne rodzaje wód mineralnych i leczniczych.

www.fit.pl