Zdrowie - definicja wg ICD10 Zdrowie- nieobecność choroby lub bólu, normalny stan organizmu, w którym nie występuje fizyczna lub psychiczna choroba a wszystkie części organizmu pełnią swoje właściwe funkcje.  
fit.pl
2010-03-17 00:00
Udostępnij
Zdrowie publiczne
Definicja WHO
Zdrowie jest to kompletny fizyczny, psychiczny, społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa.

Zdrowie publiczne – definicja

Dyscyplina naukowa obejmująca:
 Zagadnienia zdrowia społecznego
 Współzależność stanu zdrowia od warunków życia (czynniki środowiskowe i społeczne)
 Formy troski o zdrowie w odniesieniu zarówno do jednostki, rodziny jak i większych społeczności

Opieka indywidualna nie stanowi funkcji podstawowych zdrowia publicznego, choć w skład podstawowych funkcji zdrowia publicznego mogą wchodzić indywidualne świadczenia zdrowotne.
Tradycyjnie termin „zdrowie publiczne” odnosi się do higieny środowiska oraz walki z chorobami zakaźnymi.
W szerokim znaczeniu zdrowie publiczne obejmuje:
 Problemy dotyczące zdrowia populacji
 Stan zdrowotny zbiorowości
 Ogólne usługi zdrowotne
 Administracyjną opiekę zdrowotną

[-------]

Zdrowie publiczne wg Winslowa
• Nauka i sztuka
 Zapobiegania chorobom
 Przedłużania życia i promocji zdrowia fizycznego przez wysiłek społeczny
 Higienę środowiska
 Kontrolę zakażeń
 Nauczanie zasad higieny indywidualnej
 Organizację służb medycznych i pielęgniarskich
 Ukierunkowanie na zapobieganie chorobom i wczesnym diagnozom
 Rozwój mechanizmów społecznych zapewniających każdemu indywidualnie i społeczności warunków życia pozwalających na utrzymanie zdrowia

Cele zdrowia publicznego: spadek występowania chorób, spadek liczby przedwczesnych zgonów, spadek liczby stanów powodujących cierpienie i niepełnosprawność
Promocja zdrowia – karta ottawska

Wg Karty Ottawskiej Promocji Zdrowia (1986 r.) promocja zdrowia została zdefiniowana jako: „proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa”

Czynniki warunkujące stan zdrowia
 Genetyczne
 Status materialny
 Wykształcenie
 Czynniki środowiskowe
 Warunki pracy
 Styl życia (aktywność fizyczna, stres, dieta, używki)
 Urazy, zatrucia

Koncepcja obszarów zdrowia wg Lalonde’a
Stan zdrowia jednostki uzależniony jest od 4 grup czynników:
 Stylu życia (ok.. 50%)
 Środowiska (ok.. 20%)
 Cech genetycznych (ok.. 20%)
 Opieki zdrowotnej (ok.. 10%)

[-------]

Ubóstwo jest najistotniejszym pojedynczym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia.

Główne działania w zakresie zdrowia publicznego
- Szacowanie i monitorowanie zdrowia społeczności i zagrożonych populacji celem identyfikacji problemów zdrowotnych i ustalenia priorytetów
-Formułowanie, wdrażanie i ocena działań mających na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych w wymiarze populacyjnym
- Zapewnienie dostępu społeczeństwu do właściwych świadczeń zdrowotnych, zorganizowanych w sposób skuteczny i efektywny ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i profilaktyki chorób
- Ocena skuteczności i efektywności systemu opieki zdrowotnej (przestrzeganie praw pacjenta)
- Kontrolowanie czynników ekologicznych oraz tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-ekonomicznych (identyfikacja zagrożeń w wodzie i glebie, żywności, środowisku nauki i pracy)
- Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych
- Zapobieganie wypadkom i urazom, zapewnienie pomocy (również medycznej) ofiarom klęsk i katastrof
- Nadzór epidemiologiczny (laboratoryjny)
- Promowanie aktywnego współuczestnictwa społeczeństwa w działaniach na rzecz zdrowia
- Kształcenie i doskonalenie zawodowe personelu medycznego
- Ocena sytuacji kraju na tle międzynarodowym

Do głównych przyczyn zgonów należą:
 choroby układu krążenia (41,1% wszystkich zgonów mężczyzn i 52,6% zgonów kobiet w 2004 roku) – umieralność z powodu tych chorób wykazuje trend spadkowy,
 nowotwory złośliwe (26,4% zgonów mężczyzn i 22,8% zgonów kobiet ) – zagrożenie życia z ich powodu nie zmniejsza się, a w przypadku niektórych rodzajów nowotworów, takich jak nowotwory jelita grubego, gruczołu krokowego, raka płuca u kobiet, wzrasta. Nowotwory złośliwe stanowią najważniejszą przyczynę przedwczesnych zgonów kobiet. Nowotworem najbardziej zagrażającym życiu mieszkańców Polski jest rak oskrzeli i płuca,
 przyczyny zewnętrzne (9,7% zgonów mężczyzn i 3,6% zgonów kobiet) – zgony z tego powodu wykazują trend spadkowy. Wśród nich dominują wypadki komunikacyjne z wzrastającą liczbą zabitych pieszych.

www.fit.pl