Jelito grube (łac. intestinum crassum) - końcowy odcinek jelita kręgowców łączący jelito cienkie z odbytem. W jelicie grubym odbywa się końcowy proces formowania kału
fit.pl
2011-04-23 00:00
Udostępnij
Jelito grube
 

Wśród odcinków jelita grubego wyróżniamy:
1. Kątnicę albo jelito ślepe - z wyrostkiem robaczkowym [appendix vermiformis]
2. Okrężnicę [colon] - wyróżniamy w niej następujące części -
a.okrężnicę wstępujacą [colon ascendens]
b.zgięcie wątrobowe albo prawe [flexura coli hepatica seu dextra]
c.okrężnicę poprzeczną [colon transversum]
d.zgięcie śledzionowe albo lewe [flexura coli lienalis seu sinistra]
e.okrężnicę zstępującą [colon descendens]
f.okrężnicę esowatą [colon sigmoideum]
3. Odbytnicę albo prostnicę [rectum]

Budowa ściany jelita grubego

Jest analogiczna do budowy ściany jelita krętego. Zasadnicza różnicą jest nierównomierne rozłożenie mięśniówki o przebiegu podłużnym. W jelicie grubym mięśniówka podłużna z wyjątkiem wyrostka robaczkowego i prostnicy tworzy 3 skupienia zwane tasmami [teniae].

Taśmy te są widoczne na zewnątrz poprzez otrzewną. Wyróżniamy taśmę wolną [tenia libera],sieciową [tenia omentalis] i krezkową [tenia mesocolica seu mesenteralis].Taśmy są krótsze o 1/6 od długości jelita grubego, co powoduje wystąpienie charakterystycznych uwypukleń okrężnicy [haustra coli], oddzielonych wcięciami półksiężycowatymi [incisurae semilunares]. Ze względu na przyczynę ich powstania zarówno wypuklenia jak i wcięcia półksiężycowate biegną od 1 taśmy do 2 czyli obejmują 1/3 obwodu jelita.

W świetle jelita grubego widoczne są fałdy półksiężycowate, które odpowiadają leżącym na zewnątrz wcięciom. Plicae semilunares również obejmują 1/3 obwodu jelita.

Wypukleń, wcięc i fałdów półksiężycowatych nie ma na wyrostku robaczkowym i prostnicy, gdyż nie mają taśm. Błona śluzowa jelita grubego nie tworzy fałdów - wymienione fałdy półksiężycowate są zbudowane z całej grubości ściany jelita czyli z błony śluzowej, błony podśluzowej, mięśniówki podśluzowej, mięśniówki okrężnej i otrzewnej. Nie spotykamy też kosmków w błonie śluzowej jelita grubego. Widoczne są natomiast nieliczne grudki chłonne samotne. Duża ilość tkanki chłonnej obserwuje się jedynie w błonie śluzowej wyrostka robaczkowego, stąd nawet mówi się o grudkach chłonnych skupionych w tym narządzie.

W tych odcinkach jelita grubego, które posiadają taśmy na zewnątrz występują tzw. przyczepki sieciowe [appendices epiploicae].Są to uwypuklenia otrzewnej wypełnione tkanką tłuszczową. Przyczepiają się do ściany jelita wzdłuż taśmy wolnej. Przyczepki sieciowe występują tylko na jelicie grubym, mimo mylącej nazwy - nie ma ich na sieci większej.

Odpływ chłonki z jelita grubego
Chłonka z wyrostka robaczkowego, kątnicy i okrężnicy wstępującej odpływa do nodi lymphatici ileoceliaci a stąd do węzłów trzewnych. Chłonka z pozostałej części j. grubego odpływa do ww. chł okrężniczych prawych i środkowych leżących wzdłuż t.okrężniczej prawej i środkowej, a stąd do ww. chł. trzewnych.
www.fit.pl