Każdy podatnik rozliczający swoje przychody uzyskane w roku podatkowym za pośrednictwem płatników i opodatkowane na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej wypełniając deklarację podatkową PIT-37 ma prawo skorzystać z ulg przysługujących mu z różnych tytułów. Ulgi te dzielimy na ulgi odliczane od dochodu i ulgi odliczane od podatku.
2017-01-30 00:00
Udostępnij
Ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT-37

Ulgi odliczane od dochodu

Każdego odliczenia w deklaracji PIT-37 możemy dokonać pod warunkiem, że jesteśmy uprawnieni do korzystania z danej ulgi czy odliczenia.

Pierwszą grupą ulg przysługujących podatnikom są odliczenia powodujące pomniejszenie kwoty  dochody do opodatkowania, a w konsekwencji zmniejszenie podatku do zapłacenia. Odliczeniu podlegają między innymi

opłacone składki na ubezpieczenia społeczne (przysługuje na podstawie dowodu opłacania tychże składek do ZUS, wykazane są one w informacji PIT -11 sporządzanej przez płatnika), darowizny przekazane na kultu religijnego lub cele społeczne (przysługuje na podstawie dowodu wpłaty na rachunek obdarowywanego i potwierdzenia przyjęcia darowizny), których wysokość podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 6% kwoty dochodu łącznie z darowizna z tytułu oddania krwi ulga z tytułu darowizn na cele działalności charytatywno opiekuńczej kościelnych osób prawnych, która nie jest objęta żadnymi limitami, tzn. że odliczeniu od dochodu podlega pełna kwota przekazanej darowizny bez względu na jej wysokość i wysokość innych darowizn odliczanych od dochodu. ulga z tytułu honorowego krwiodawstwa (należy mieć potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej w roku podatkowym krwi i osocza), składki na IKZE (przysługuje na podstawie dokumentu stwierdzającego opłacanie składek w wysokości ustalanej co roku przez odpowiednie rozporządzenia), ulga rehabilitacyjna, w zakresie której mogą dokonywać odliczeń osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne z tytułu wydatków poniesionych: na używanie samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej (przysługuje na podstawie dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu w kwocie limitowanej 2280 pln), wydatki na przewodnika osoby niepełnosprawnej w limitowanej wysokości do 2280 pln w roku podatkowym (należy wskazać przewodnika -podać jego dane osobowe i adres zamieszkania), wydatki na utrzymanie przez osobę niepełnosprawną psa- przewodnika posiadającego ważny certyfikat w kwocie nieprzekraczającej 2280 pln rocznie, wydatki na leki ( brane są pod uwagę udokumentowane kwoty wydatków powyżej 100 pln miesięcznie), sprzęt rehabilitacyjny i niezbędne zabiegi (na podstawie dokumentacji medycznej).  

Odliczenia od podatku

Po dokonaniu odliczeń od dochodu otrzymujemy kwotę podstawy opodatkowania. W pit 37 podatek obliczamy według progresywnej skali podatkowej  W pierwszym progu dochodowym do 85280 pln podatek wynosi 18% podstawy minus kwota 556,02 pln. Kwota odejmowana wynika z uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, która w rozliczeniu pit 2016 wynosi 3089 pln (3089x18%=556.02). Podatnicy, którzy osiągnęli dochody przekracząjce pierwszy próg podatkowy, od nadwyżki ponad 85280 pln zapłacą podatek w wysokości 32%.

Obliczony podatek możemy obniżyć przez odliczenia dokonywane bezpośrednio od podatku.

Od podatku w PIT-37 odliczamy:

zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości przysługującego odliczenia, gdyż składka odliczana nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru (wymagany dowód płacenia składek,  wykazuje je płatnik w informacji PIT -11 sporządzanej dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego), ulgi z tytułu wychowywania dzieci w wysokości zależnej od ilości dzieci spelniających warunki do korzystania z ulgi (dowody nie są wymagane, istotne jest tylko uprawnienie do wykonywania władzy nad dzieckiem, w rodzinach z jednym dzieckiem uprawnienia do ulgi uzleżnione są też od wysokości dochodu),

           Uwaga: Jeśli przysługują odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej w kwocie przekraczajacej wysokość obliczonego podatku, można złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi.  Wniosek składamy na tym samym formularzu PIT-37 w przeznaczonych do tego rubrykach.

ulga abolicyjna ( stosowana w przypadku dochodów zagranicznych, wymagane poświadczenie o wysokości zapłaconego za granicą podatku).

 

Kiedy tracimy możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Możliwość skorzystania z ulg i preferencji podatkowych mamy tylko wtedy, gdy rozliczamy PIT-37 samodzielnie. Jeśli podatnik skorzysta z opcji rozliczenia PIT przez pracodawcę lub organ rentowy, wtedy pracodawca nie dokona odliczeń z tytułu ulg podatkowych, nie rozliczy pracownika wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem jako osobę samotną, nie przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Pracodawca w składanej za pracownika w miejsce PIT-37 deklaracji PIT-40 oprócz rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, może odjąć od przychodu koszty jego uzyskania. Mogą to być nie tylko koszty zryczałtowane, lecz także koszty w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Wysokość tych kosztów pracownik podaje pracodawcy w składanym do 10 stycznia  oświadczeniu PIT-12. Nie ma obowiązku  przekazania pracodawcy dokumentów źródłowych potwierdzających wysokość tych kosztów.